Het was donderdag jl. passend druk op de algemene ledenvergadering in de Buurtkamer. Een uitgekiend stoelenplan zorgde er echter voor dat een ieder goed kon zitten op een plekje rondom de bestuurstafel.

Op de vergadering werd teruggekeken op het voorbije jaar en vooruitgekeken op het nu nog redelijk prille 2020. Er werd afscheid genomen van twee bestuurders van het eerste uur en kennisgemaakt met hun opvolgers.

De kascontrolecommissie was vol lof over het werk van vertrekkend penningmeester Krien. Zijn opvolger Theo toonde een eerste proeve van bekwaamheid door de nog met Krien samengestelde begroting toe te lichten. Hij liet o.a. blijken te weten dat als je uitgaven wilt doen, je over inkomsten moet beschikken!

Er werden vragen gesteld en discussies gevoerd over het nog steeds ontbreken van een AED, over het al of niet labelen van plaatsen in de parkeergarage voor middenhuurders aan bepaalde woningen. De kleuren van de wand in de entree en het trappenhuis. Zomaar een greep uit de onderwerpen die de verslaggever zijn bijgebleven.

Na een korte pauze kregen de commissies de gelegenheid hun ervaringen en toekomstplannen onder de aandacht te brengen. Enkele commissies deden dat zelfs door met een voltallige bezetting naar voren te treden en zich dus niet alleen te laten horen maar ook zien. Weinige (moeilijke) vragen en veel applaus was over het algemeen hun deel.

De vergadering werd soepel door voorzitter Marion geleid, al lukte het niet dat helemaal binnen de gestelde tijd te volbrengen.

(Een uitgebreid verslag ontvangt u later in enige vorm van het bestuur)